Bengal Plastics Ltd

Bengal Plastics Ltd

Bengal House 75 Gulshan Avenue, Gulshan 1, Dhaka - 1212 Bangladesh

New Arrival Products

Tk. 610.00 Tk. 549.00
Tk. 610.00 Tk. 549.00
Tk. 8,700.00
Tk. 5,500.00
Tk. 7,500.00
Tk. 6,000.00
Tk. 50.00 Tk. 47.50
Tk. 45.00 Tk. 42.75
Tk. 65.00 Tk. 61.75
Tk. 95.00 Tk. 90.25
Tk. 400.00 Tk. 360.00
Tk. 4,200.00
Tk. 215.00 Tk. 193.50
Tk. 570.00 Tk. 513.00
Tk. 570.00 Tk. 513.00
Tk. 255.00 Tk. 229.50